หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี "การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองสาม
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองสาม
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
เรื่องการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 7 ราย
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เรื่องประกาศผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องตลาด พ.ศ.2547
อ่านต่อ »
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 วัน
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมย่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) บริเวณซอยคลองสาม 5/7 หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณซอย 6/2 - 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บริเวณซอย 12/11
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บริเวณซอย 13/3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 5/4-1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บริเวณซอยรุจิวรรณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 10/13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณซอย 11/7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณถนนเลียบคลองแอล 2-3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรืมาณงานไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร บริเวณซอยสะอาด หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,105 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 5,525 ตารางเมตร บริเวณซอย 13/9 หมู่ที่ 13
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา
ปลัด อบต.
นางวรกนก  เทพพิมล

กิจกรรมวันที่ 12 ตุลาคม 2561

พิธีส่งมอบกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ และพิธีเปิดสะพานข้ามคลอง

กิจกรรมวันที่ 27 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันที่ 18 มีนาคม 2561

โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาภายใน ตำบลคลองสาม

กิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม 2560

อบต.คลองสาม จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ลงพื้นที่เเก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา 13

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ สูงอายุ ประจำปี
งบประมาณ 2560

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(แทนหัวใจ ถวายในหลวง)

กิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 39 หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2191-2985 ถึง 9 แฟกซ์ ต่อ 29
Copyrights © 2017 www.khlongsamlocal.go.th All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com