หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี "การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองสาม
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองสาม
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เรื่องประกาศผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องตลาด พ.ศ.2547
แผนภูมิแสดงขั้นตอน การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดเทอมฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านต่อ »
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรืมาณงานไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร บริเวณซอยสะอาด หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,105 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 5,525 ตารางเมตร บริเวณซอย 13/9 หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,105 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 5,525 ตารางเมตร บริเวณซอย 13/9 หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 1,220 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,490 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และบ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 1,220 ม. บริเวณซอย 11/8 หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก 4.50 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และ บ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 1,100 ม. บริเวณซอย 9/9 หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,096 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 4,384 ตร.ม. พร้อมวาางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. และบ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 763 ม. บริเวณซอย 8/9 หมู่ที่ 8
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 1,230 เมตร และรางวี คสล. หนา 0.15 ม. ระยะทางงานรางวีรวมบ่อพัก 1,230 ม. บริเวณซอย 6/4 หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก 4.50 ม. ย 1,089 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,900.50 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยฺกลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 419 ม. บริเวณซอย 13/1 หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก 3.00 ม. ย 1,216 ม. หนา 0.05 ม. หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,648 ตร.ม. บริเวณซอย 12/22 หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก 4.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และบ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 650 ม. บริเวณซอย 12/21 หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก 4.00 ม. ย 524 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 2,096 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. (สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวมบ่อพัก 1,097 เมตร บริเวณซอย 12/9 หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,605.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 15,630.00 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำที่เจ็ดซ้าย หมู่ที่ 3-5
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ted
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
11&visited 
นายก อบต.
ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา
ปลัด อบต.
นางวรกนก  เทพพิมล

กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันที่ 18 มีนาคม 2561

โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาภายใน ตำบลคลองสาม

กิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม 2560

อบต.คลองสาม จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ลงพื้นที่เเก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ
หน้าหมู่บ้านพฤกษา 13

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(แทนหัวใจ ถวายในหลวง)

กิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในตำบล (เพาะเห็ดฟาง)

กิจกรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท.

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 39 หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2191-2985 ถึง 9 แฟกซ์ ต่อ 29
Copyrights © 2017 www.khlongsamlocal.go.th All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com